Bhavadhaarini Anantaraman

Hailing from Sri Mayuram Vishwanatha Shastry's family, Carnatic Vocalist Bhavadhaarini Anantaraman is one of the senior disciples of Sangita Kalanidhi Smt DK Pattammal..